ජාත්‍යන්තර ලේඛන මධ්‍යස්ථාන සංගමය, අ ඉංග්‍රීසි ජාතික ගුරු සභාව රැස්වීම්, ප්‍රකාශන සහ වෙනත් වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීමෙන් 1983 දී ආරම්භ කරන ලද අනුබද්ධිත ආයතනය, ලේඛන මධ්‍යස්ථාන අධ්‍යක්ෂවරුන්, ගුරුවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සංවර්ධනය කිරීම පෝෂණය කරයි; මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍ර ලිවීමට සම්බන්ධ ශිෂ්‍යත්ව දිරිගැන්වීමෙන්; සහ මධ්‍යස්ථාන අවශ්‍යතා ලිවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සංසදයක් සැපයීමෙන්.