Për pyetje në lidhje me grante dhe shpërblime, kontaktoni Rachel azima (Kryetari i Granteve dhe Çmimeve)

Për pyetje në lidhje me anëtarësimet dhe paratë, kontaktoni Holly Ryan (Arkëtari i IWCA).

Për të gjitha pyetjet e tjera, shtrihuni tek Sherry Wynn Perdue (Presidenti i IWCA)