பற்றிய கேள்விகளுக்கு மானியங்கள் மற்றும் விருதுகள், தொடர்பு கத்ரீனா பெல்l (மானியங்கள் மற்றும் விருதுகள் தலைவர்)

பற்றிய கேள்விகளுக்கு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பணம், தொடர்பு ஹோலி ரியான் (IWCA பொருளாளர்).

மற்றவர்களுக்கு பொது வினவல்கள் பற்றி அமைப்பு

பற்றிய கேள்விகளுக்கு வலைத்தளம், வேலை இடுகைகள் அல்லது சமூக ஊடக தொடர்பு பிரையன் ஹாட்சன் (பெரிய பிரதிநிதி; வெப்மாஸ்டர் மற்றும் சமூக ஊடக தொடர்பு)

மற்ற எல்லா கேள்விகளுக்கும், தொடர்பு கொள்ளவும் ஷெர்ரி வின் பெர்ட்யூ (IWCA தலைவர்)