ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ நிலை அறிக்கைகள் ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ வாரியத்தால் ஆராயப்பட்ட நிலைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு நிலை அறிக்கையை உருவாக்குவதற்கான தற்போதைய நடைமுறைகளை இங்கே காணலாம் IWCA பைலாக்கள்:

நிலை அறிக்கைகள்

a. நிலை அறிக்கைகளின் செயல்பாடு: ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ நிலை அறிக்கைகள் அமைப்பின் மாறுபட்ட மதிப்புகளை உறுதிப்படுத்துகின்றன மற்றும் எழுதும் மையங்களின் சிக்கலான உலகத்துடன் தொடர்புடைய தற்போதைய பிரச்சினைகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகின்றன.

b. செயல்முறை நோக்கம்: ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ நிலை அறிக்கை ஒரு நிலையான மற்றும் வெளிப்படையான செயல்முறையை வழங்குகிறது மற்றும் நிலை அறிக்கைகள் மாறும், நடப்பு மற்றும் செயல்பாட்டுடன் இருப்பதை உறுதிசெய்கிறது.

c. யார் முன்மொழிய முடியும்: நிலை அறிக்கைகளுக்கான திட்டங்கள் குழு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழுவிலிருந்து அல்லது ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ உறுப்பினர்களிடமிருந்து வரலாம். வெறுமனே, நிலை அறிக்கைகளில் ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்குதல் அல்லது கூட்டு அணுகுமுறை ஆகியவை அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, நிலை அறிக்கைகளில் அடையாளம் அல்லது பிராந்தியத்தின் அடிப்படையில் அமைப்பின் பன்முகத்தன்மையைக் குறிக்கும் பல நபர்களின் கையொப்பங்கள் இருக்கலாம்.

d. நிலை அறிக்கைகளுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்: ஒரு நிலை அறிக்கை:

1. பார்வையாளர்களையும் நோக்கத்தையும் அடையாளம் காணவும்

2. ஒரு பகுத்தறிவைச் சேர்க்கவும்

3. தெளிவான, வளர்ந்த மற்றும் தகவல் இருக்க வேண்டும்

e. சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை: முன்மொழியப்பட்ட நிலை அறிக்கைகள் அரசியலமைப்புகள் மற்றும் பைலாக்கள் குழுவுக்கு மின்னஞ்சல் வழியாக வழங்கப்படுகின்றன. ஒரு அறிக்கை ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ வாரியத்திற்கு மதிப்பாய்வு செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் பல வரைவுகள் தேவைப்படலாம்.

f. ஒப்புதல் செயல்முறை: நிலை அறிக்கைகள் அரசியலமைப்புகள் மற்றும் பைலாக்கள் குழுவால் வாரியத்திற்கு வழங்கப்படும் மற்றும் பெரும்பான்மை வாக்களிப்பு குழு உறுப்பினர்களால் அங்கீகரிக்கப்படும். வாரியத்தின் ஒப்புதலுடன், நிலை அறிக்கை பின்னர் 2/3 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் ஒப்புதலுக்கான உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

g: தொடர்ச்சியான ஆய்வு மற்றும் திருத்த செயல்முறை: நிலை அறிக்கைகள் நடப்பு மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு, நிலை அறிக்கைகள் குறைந்தது ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை ஆண்டிலும் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும், புதுப்பிக்கப்பட்ட, திருத்தப்பட்ட அல்லது காப்பகப்படுத்தப்பட்டவை, அவை வாரியத்தால் பொருத்தமானதாகக் கருதப்படும். காப்பகப்படுத்தப்பட்ட அறிக்கைகள் IWCA இணையதளத்தில் கிடைக்கும். அறிக்கைகளை மதிப்பாய்வு செய்வதில் பங்குதாரர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் முன்னோக்குகள் நேரடியாக அறிக்கைகளுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

h: இடுகையிடல் செயல்முறை: வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், நிலை அறிக்கைகள் IWCA இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். அவை ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ பத்திரிகைகளிலும் வெளியிடப்படலாம்.

தற்போதைய IWCA நிலை அறிக்கைகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள்