ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ எழுத்து மைய அறிஞர்கள் மற்றும் உதவித்தொகைக்கு நிதியுதவி செய்ய அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

IWCA உறுப்பினர்கள் பின்வரும் மானியங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்: IWCA ஆராய்ச்சி மானியம், IWCA டிஸெர்டேஷன் கிராண்ட், பென் ரஃபோத் பட்டதாரி ஆராய்ச்சி மானியம், மற்றும் பயண மானியங்கள்.

ஐ.டபிள்யூ.சி.ஏ ஆண்டுதோறும் பின்வரும் விருதுகளை வழங்குகிறது: சிறந்த கட்டுரை விருது, சிறந்த புத்தக விருது, மற்றும் எதிர்கால தலைவர்கள் விருது.

தி முரியல் ஹாரிஸ் சிறந்த சேவை விருது ஆண்டுகளில் கூட வழங்கப்படுகிறது.