சர்வதேச எழுத்து மையங்கள் சங்கம் (IWCA) எழுத்து மைய சமூகத்தின் மாணவர் உறுப்பினர்களுக்கு தொழில்முறை மேம்பாட்டு வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்கும், இளங்கலை மற்றும் பட்டதாரி மட்டத்தில் உள்ள சக ஆசிரியர்கள் மற்றும்/அல்லது நிர்வாகிகளை அங்கீகரிப்பதில் உறுதிபூண்டுள்ளது.

IWCA எதிர்காலத் தலைவர்கள் உதவித்தொகை நான்கு எதிர்கால எழுத்து மையத் தலைவர்களுக்கு வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தபட்சம் ஒரு இளங்கலை மாணவர் மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பட்டதாரி மாணவர் அங்கீகரிக்கப்படுவார்கள்.

இந்த உதவித்தொகையைப் பெறும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு $250 வழங்கப்படும் மற்றும் வருடாந்திர IWCA மாநாட்டின் போது IWCA தலைவர்களுடன் மதிய உணவு அல்லது இரவு விருந்தில் கலந்துகொள்ள அழைக்கப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்க, நீங்கள் நல்ல நிலையில் உள்ள IWCA உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் மற்றும் எழுதும் மையங்களில் உங்கள் ஆர்வத்தையும், எழுத்து மையத் துறையில் எதிர்காலத் தலைவராக உங்கள் குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால இலக்குகளையும் விவாதிக்கும் 500–700 வார்த்தைகள் கொண்ட எழுத்துப்பூர்வ அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

உங்கள் அறிக்கையில் இது பற்றிய விவாதம் இருக்கலாம்:

  • எதிர்கால கல்வி அல்லது தொழில் திட்டங்கள்
  • உங்கள் எழுத்து மையத்திற்கு நீங்கள் பங்களித்த வழிகள்
  • உங்கள் எழுத்து மையப் பணியில் நீங்கள் உருவாக்கிய அல்லது உருவாக்க விரும்பும் வழிகள்
  • எழுத்தாளர்கள் மற்றும்/அல்லது உங்கள் சமூகத்தில் நீங்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கம்

தீர்ப்புக்கான அளவுகோல்கள்:

  • விண்ணப்பதாரர் அவர்களின் குறிப்பிட்ட, விரிவான குறுகிய கால இலக்குகளை எவ்வளவு சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகிறார்.
  • விண்ணப்பதாரர் அவர்களின் குறிப்பிட்ட, விரிவான நீண்ட கால இலக்குகளை எவ்வளவு சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகிறார்.
  • எழுத்து மையத் துறையில் எதிர்காலத் தலைவராக இருப்பதற்கான அவர்களின் திறன்.