துணை விதிகளில்

கிளிக் செய்வதன் மூலம் சங்கத்தின் பைலாக்கள் கிடைக்கின்றன சர்வதேச எழுத்து மையங்கள் சங்கம் பைலாக்கள்.

IWCA அரசியலமைப்பு

கிளிக் செய்வதன் மூலம் சங்கங்களின் அரசியலமைப்பு கிடைக்கிறது சர்வதேச எழுத்து மையங்கள் சங்கத்தின் அரசியலமைப்பு, உறுப்பினர் வாக்கு மூலம் 2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது.