Văn bản dưới luật

Các quy định của Hiệp hội có sẵn bằng cách nhấp vào Các quy định của Hiệp hội các Trung tâm Viết văn Quốc tế.

Hiến pháp IWCA

Hiến pháp Hiệp hội có sẵn bằng cách nhấp vào Hiến pháp Hiệp hội các Trung tâm Viết văn Quốc tế, được cập nhật vào năm 2022 bởi một cuộc bỏ phiếu của các thành viên.

 

I