Đối với các câu hỏi về trợ cấp và giải thưởng, liên hệ Rachel azima (Chủ tịch tài trợ và giải thưởng)

Đối với các câu hỏi về tư cách thành viên và tiền, tiếp xúc holly Ryan (Thủ quỹ IWCA).

Trong tất cả các truy vấn khác, liên hệ với Sherry Wynn Perdue (Chủ tịch IWCA)