Đối với các câu hỏi về trợ cấp và giải thưởng, tiếp xúc Katrina Bell (Chủ tịch tài trợ và giải thưởng)

Đối với các câu hỏi về tư cách thành viên và tiền, tiếp xúc Holly Ryan (Thủ quỹ IWCA).

Cho người khác truy vấn chung về cơ quan

Đối với câu hỏi về trang mạng, tin tuyển dụng hoặc liên hệ trên mạng xã hội Brian Hotson (Đại diện At-Large; Liên hệ Quản trị Trang web và Truyền thông Xã hội)

Đối với tất cả các truy vấn khác, hãy liên hệ với Sherry Wynn Perdue (Chủ tịch IWCA)