Mặc dù những ấn phẩm này không được hỗ trợ trực tiếp bởi IWCA, chúng vừa là nguồn tài nguyên vừa là cơ hội tuyệt vời để xuất bản tác phẩm của bạn.
Kiểm tra từng ấn phẩm để biết thông tin liên quan đến các bài nộp.
____________________

Tạp chí được bình duyệt

Quốc Tế

Bạn có ấn phẩm nào mà bạn muốn giới thiệu trên trang này không? Hãy hoàn thành mẫu đơn dưới dây.