Đánh giá ngang hàng là một văn bản web hoàn toàn trực tuyến, truy cập mở, đa phương thức và đa ngôn ngữ để quảng bá học bổng cho các học viên sau đại học, đại học và trung học và các cộng tác viên của họ.

Liên hệ cho TPR: editor@thepeerreview-iwca.org

TPR trên web: http://thepeerreview-iwca.org

Người biên tập:

  • Nikki Caswell, Đại học East Carolina (Chủ biên)
  • Morgan Banville, Đại học East Carolina (Đồng biên tập sau đại học)
  • Yanar Hashlamon, Đại học Bang Ohio (Đồng biên tập sau đại học)
  • Karen Moroski, Đại học Bang Michigan (Chủ biên)
  • Randall W. Monty, Đại học Texas Rio Grande Valley (Biên tập viên web)
  • Rebecca Hallman Martini, Đại học Georgia (Biên tập viên sáng lập)