Hiệp hội Trung tâm Viết văn Quốc tế (IWCA) cam kết cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các thành viên sinh viên của cộng đồng trung tâm viết văn và công nhận các trợ giảng và / hoặc quản trị viên đồng cấp ở cấp đại học và sau đại học, những người thể hiện kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và quan tâm đến các nghiên cứu của trung tâm viết.

Học bổng Lãnh đạo Tương lai IWCA sẽ được trao cho bốn nhà lãnh đạo trung tâm viết văn trong tương lai. Mỗi năm có ít nhất một sinh viên đại học và ít nhất một nghiên cứu sinh sẽ được công nhận.

Các ứng viên giành được học bổng này sẽ được trao 250 đô la và sẽ được mời tham dự bữa trưa hoặc bữa tối với các nhà lãnh đạo IWCA trong hội nghị IWCA hàng năm.

Để đăng ký, bạn phải là thành viên IWCA có tư cách tốt và gửi một bản tuyên bố dài 500–700 từ thảo luận về sở thích của bạn đối với các trung tâm viết lách cũng như các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn với tư cách là người lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực trung tâm viết lách. 

Tuyên bố của bạn có thể bao gồm thảo luận về:

  • Kế hoạch học tập hoặc nghề nghiệp trong tương lai
  • Các cách bạn đã đóng góp cho trung tâm viết lách của mình
  • Các cách bạn đã phát triển hoặc muốn phát triển trong công việc ở trung tâm viết của mình
  • Tác động bạn đã tạo ra đối với các nhà văn và / hoặc cộng đồng của bạn

Tiêu chí đánh giá:

  • Người nộp đơn trình bày rõ ràng các mục tiêu ngắn hạn cụ thể và chi tiết của họ như thế nào.
  • Ứng viên trình bày rõ ràng các mục tiêu dài hạn cụ thể, chi tiết của họ như thế nào.
  • Tiềm năng của họ để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực trung tâm viết lách.