Người nhận năm 2022:
  • Megan Amling, Đại học Bang Ohio
  • Kaytlin đen, Dđại học uquesne
  • Elizabeth Catchmark, Đại học Maryland
  • Cameron Sheehy, Đại học Vanderbilt
Người nhận năm 2021:
  • Tetyana (Tanya) Bychkovska, Đại học Bắc Arizona
  • Emily Dux Speltz, Đại học bang Iowa
  • Valentina Romero, Cao đẳng cộng đồng Bunker Hill
  • Meara Waxman, Đại học Wake Forest