WCJ được xuất bản hai lần hàng năm. Để biết thêm thông tin về tạp chí, bao gồm cách gửi một bài báo hoặc đánh giá để được xem xét, vui lòng truy cập WCJtrang web của: writecenterjournal.org

 

Người biên tập: Harry Denny, Đại học Purdue; Anna Sicari, Đại học Bang Oklahoma; và Romeo Garcia, Đại học Utah
WCJ trên web: writecenterjournal.org
WCJ Liên hệ: writecenterjournal.org/contact
WCJ có thể được thêm vào của bạn Gói thành viên IWCA.
WCJ có sẵn toàn văn từ JSTOR từ năm 1980 (1.1) thông qua số báo gần đây nhất.
Các cách khác để truy cập WCJ có thể được tìm thấy trên trang web: writecenterjournal.org/find

Tạp chí Trung tâm Viết văn là một ấn phẩm do IWCA tài trợ.