WCJ được xuất bản hai lần hàng năm. Để biết thêm thông tin về tạp chí, bao gồm cách gửi một bài báo hoặc đánh giá để được xem xét, vui lòng truy cập WCJtrang web của: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

Người biên tập: Harry Denny, Đại học Purdue; Anna Sicari, Đại học Bang Oklahoma; và Romeo Garcia, Đại học Utah


Tạp chí Trung tâm Viết văn là một ấn phẩm do IWCA tài trợ.