Tuyên bố về vị trí của IWCA nêu rõ các vị trí đã được hội đồng IWCA xem xét và các thành viên của hội đồng phê chuẩn. Các thủ tục hiện tại để tạo một tuyên bố vị trí có thể được tìm thấy trong Quy định của IWCA:

Báo cáo vị trí

a. Chức năng của Báo cáo Chức vụ: Các tuyên bố lập trường của IWCA khẳng định các giá trị đa dạng của tổ chức và đưa ra định hướng về các vấn đề hiện tại liên quan đến thế giới phức tạp của công việc trung tâm viết và các nghiên cứu của trung tâm viết.

b. Mục đích quy trình: Tuyên bố vị trí của IWCA cung cấp một quy trình nhất quán và minh bạch và để đảm bảo rằng các tuyên bố vị trí vẫn năng động, hiện tại và hoạt động.

c. Ai có thể đề xuất: Các đề xuất cho các tuyên bố về vị trí có thể đến từ một ủy ban đã được phê duyệt bởi hội đồng quản trị hoặc từ các thành viên IWCA. Lý tưởng nhất là các tuyên bố về lập trường sẽ bao gồm cách tiếp cận xây dựng sự đồng thuận hoặc hợp tác. Ví dụ, các tuyên bố về vị trí có thể bao gồm chữ ký của nhiều cá nhân đại diện cho sự đa dạng của tổ chức theo danh tính hoặc khu vực.

d. Nguyên tắc cho Tuyên bố Vị trí: Một tuyên bố vị trí sẽ:

1. Xác định đối tượng và mục đích

2. Bao gồm cơ sở lý luận

3. Rõ ràng, phát triển và thông báo

e. Quy trình đệ trình: Các tuyên bố về vị trí đề xuất được trình bày qua email cho Ủy ban Hiến pháp và Quy chế. Nhiều bản nháp có thể được yêu cầu trước khi một tuyên bố được trình bày cho Hội đồng IWCA để xem xét.

f. Quy trình phê duyệt: Các tuyên bố về vị trí sẽ được trình bày trước Hội đồng quản trị bởi Ủy ban Hiến pháp và Điều lệ và được chấp thuận bởi đa số thành viên hội đồng biểu quyết. Với sự tán thành của Hội đồng quản trị, tuyên bố vị trí sau đó sẽ được trình bày cho các thành viên thông qua bởi 2/3 đa số phiếu bầu.

g: Tiếp tục xem xét và sửa đổi quy trình: Để đảm bảo rằng các tuyên bố về vị trí là hiện tại và đại diện cho các phương pháp hay nhất, các tuyên bố về vị trí sẽ được xem xét ít nhất mỗi năm lẻ, được cập nhật, sửa đổi hoặc lưu trữ, khi hội đồng cho là phù hợp. Các báo cáo đã lưu trữ sẽ vẫn có sẵn trên trang web IWCA. Việc xem xét các tuyên bố sẽ bao gồm quan điểm của các bên liên quan và các thành viên có liên quan trực tiếp đến các tuyên bố.

h: Quy trình đăng bài: Sau khi được hội đồng chấp thuận, các tuyên bố về vị trí sẽ được đăng trên trang web của IWCA. Chúng cũng có thể được xuất bản trên các tạp chí IWCA.

Tuyên bố vị trí hiện tại của IWCA và các tài liệu liên quan