Hiệp hội Trung tâm Viết văn Quốc tế, một Hội đồng giáo viên tiếng Anh quốc gia chi nhánh được thành lập vào năm 1983, thúc đẩy sự phát triển của các giám đốc trung tâm viết văn, gia sư và nhân viên bằng cách tài trợ cho các cuộc họp, xuất bản và các hoạt động chuyên môn khác; bằng học bổng khuyến khích kết nối với các lĩnh vực liên quan đến trung tâm viết; và bằng cách cung cấp một diễn đàn quốc tế cho các mối quan tâm của trung tâm viết.