Umbutho wamaZiko aBhalwayo weHlabathi, a IBhunga leSizwe lootitshala besiNgesi indibaniselwano esekwe kwi-1983, ikhuthaza uphuhliso lwabalawuli beziko lokubhala, abafundisi, kunye nabasebenzi ngokuxhasa iintlanganiso, upapasho kunye neminye imisebenzi yobungcali; ngokukhuthaza izifundiswa ezinxulumene nokubhala kwimihlaba enxulumene neziko; nangokubonelela ngeqonga lehlabathi lezinto zokubhala ezixhalabisayo.