Umbutho waMaziko okuBhala waMazwe ngaMazwe (IWCA), a IBhunga leSizwe lootitshala besiNgesi iqumrhu elasekwa ngo-1983, likhuthaza uphuhliso lwabalawuli bamaziko okubhala, abahlohli, nabasebenzi ngokuxhasa iintlanganiso, upapasho, kunye neminye imisebenzi yobungcali; ngokukhuthaza i-scholarship eqhagamshelwe kwiinkalo zokubhala ezinxulumene neziko; nangokubonelela ngeqonga lamazwe ngamazwe leenkxalabo zamaziko okubhala. 

Ukuza kuthi ga ngoku, i-IWCA ixhasa iinkcazo ezinabileyo neziphuhlayo zamaziko okubhala, ukufunda nokubhala, unxibelelwano, iirhetoric, kunye nokubhala (kubandakanya uluhlu lweendlela zokusetyenziswa kolwimi kunye neendlela) eziqaphela ithiyori, inokwenzeka, kunye nexabiso lezopolitiko kule misebenzi ukuxhobisa abantu uluntu. I-IWCA ikwaqaphela ukuba amaziko okubhala akwimeko ebanzi neyahlukeneyo yezentlalo, yenkcubeko, yamaziko, yengingqi, yesizwe neyesizwe; kwaye isebenze kubudlelwane noqoqosho olwahlukeneyo lwehlabathi kunye namandla okutshintsha; kwaye, ngenxa yoko, uzibophelele ekuququzeleleni iziko lokubhala lamazwe ngamazwe eliguqukayo neliguquguqukayo.

I-IWCA ke ngoko, izibophelele eku:

  • Ukuxhasa ubulungisa kwezentlalo, ukuxhotyiswa, kunye nokufundiswa kweenguqu ezisebenzela uluntu lwethu olwahlukeneyo.
  • Ukubeka phambili ukufundisa abasakhulayo, abaguquguqukayo kunye nezenzo ezinika abahlohli, abalawuli, kunye namaziko amazwi alinganayo kunye namathuba alinganayo kwizigqibo ezichaphazela uluntu. 
  • Ukubonelela ngenkxaso kubahlohli namaziko angamelwanga ngokwaneleyo kwihlabathi jikelele.
  • Ukukhuthaza iinkqubo zokufundisa kunye nolawulo olusebenzayo kunye nemigaqo-nkqubo phakathi kwabalingane kumaziko okubhala nakufutshane nawo, ukuqonda ukuba amaziko okubhala akhona kuluhlu lweemeko neemeko ezahlukeneyo.
  • Ukuququzelela iingxoxo kunye nentsebenziswano phakathi kunye nakuwo wonke amaqumrhu amaziko okubhala, amaziko omntu ngamnye, kunye neengcali ukukhuthaza uluntu olubanzi lweziko lokubhala. 
  • Ukubonelela ngophuhliso oluqhubekayo lobungcali kumaziko okubhala kubahlohli nabalawuli ukuxhasa ukufundisa nokufunda okusesikweni nokuphumelela.
  • Ukuqaphela kunye nokuzibandakanya namaziko okubhala ngaphakathi kwimeko yamazwe ngamazwe.
  • Ukuphulaphula kunye nokuzibandakanya kunye namalungu ethu kunye neemfuno zamaziko abo okubhala.