Ama-Bylaws

Imithetho yedolobha yeNhlangano iyatholakala ngokuchofoza Imithetho yedolobha yeNhlangano Yokubhala Yomhlaba Wonke.

Umthethosisekelo we-IWCA

Umthethosisekelo Wezinhlangano uyatholakala ngokuchofoza ku Umthethosisekelo Wenhlangano Yezikhungo Zokubhala Zamazwe Ngamazwe.

July 1, 2013

Isigaba I: Igama Nenhloso

Isigaba 1: Igama lenhlangano kuzoba yi-International Writing Centers Association, kamuva ezobizwa nge-IWCA.

Isigaba 2: Njengomhlangano woMkhandlu Kazwelonke Wabafundisi BesiNgisi (NCTE), i-IWCA isekela futhi ikhuthaze ukufundiswa kanye nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bezikhungo zokubhala ngezindlela ezilandelayo: 1) ukuxhasa imicimbi nezingqungquthela; 2) phambili izifundo kanye nocwaningo; 3) ukuthuthukisa indawo yezobuchwepheshe yezikhungo zokubhala.

Isigaba II: Ubulungu

Isigaba 1: Ubulungu buvulekele noma yimuphi umuntu okhokha okufanele.

Isigaba 2: Isakhiwo semali ekhokhwayo sizobekwa kumithetho yedolobha.

Isigaba III: Ukubusa: Izikhulu

Isigaba 1: Izikhulu kuzoba nguMongameli Odlule, uMongameli, Iphini Likamongameli (oba nguMongameli kanye noMongameli Owedlule iminyaka eyisithupha), uMgcinimafa kanye noNobhala.

Isigaba 2: Izikhulu zizokhethwa njengoba kubekiwe ku-Article VIII.

Isigaba 3: Izikhathi zokusebenza zizosebenza ngokushesha ngemuva kweSivumelwano Sonyaka se-NCTE ngemuva kokhetho, ngaphandle uma isikhathi sigcwalisa isikhala (bheka i-Article VIII).

Isigaba 4: Isikhathi sokuba sePhini likaMongameli-uMongameli owalandela isikhundla sobukhosi sizoba yiminyaka emibili ehhovisi ngalinye, kungavuselelwa.

Isigaba 5: Izikhathi zokusebenza kukaNobhala noMgcinimafa zizoba yiminyaka emibili, zivuseleleke.

Isigaba 6: Izikhulu kufanele zigcine ubulungu be-IWCA ne-NCTE ngesikhathi sokusebenza.

Isigaba 7: Imisebenzi yazo zonke iziphathimandla kuzoba yilezo ezibekwe kwimithetho yedolobha.

Isigaba 8: Isikhulu esikhethiwe singasuswa esikhundleni ngenxa yesizathu esanele ngokuncoma ngazwi linye kwamanye amaPhoyisa kanye nokuvota kweBhodi kokuthathu kokuthathu.

Isigaba IV: Ukubusa: Ibhodi

Isigaba 1: Ibhodi kufanele livikele ukumelwa okubanzi kobulungu ngokubandakanya Abamele Isifunda, Abakhulu, Nabamelwe Bezindawo Ezikhethekile. Abamele izifunda baqokwa (bheka iSigaba 3); Kwabameleli Bezindawo Ezinkulu Nezikhethekile bakhethwa njengoba kuchaziwe kwimithetho yedolobha.

Isigaba 2: Imigomo yelungu leBhodi Elikhethiwe izoba yiminyaka emibili, evuselelekayo. Imibandela izomiswa; ukusungula ukudiyazela, ubude betemu bungalungiswa okwesikhashana njengoba kubekiwe eMithethweni kaMasipala.

Isigaba 3: Ababambisene nezifunda banelungelo lokuqoka noma ukukhetha iBhodi ummeleli oyedwa ovela esifundeni sabo.

Isigaba 4: UMongameli uzoqoka amalungu eBhodi angavoti ezinhlanganweni ezihambisanayo njengoba kuvezwe eMithethweni kaMasipala.

Isigaba 5: Amalungu eBhodi kufanele agcine ubulungu be-IWCA ngesikhathi sokusebenza.

Isigaba 6: Imisebenzi yawo wonke amalungu eBhodi, akhethiwe noma aqokiwe, ichazwe kwimithetho yedolobha.

Isigaba 7: Ilungu leBhodi elikhethiwe noma eliqokiwe lingasuswa esikhundleni ngenxa yesizathu esanele ngokunconywa ngazwilinye kwamaPhoyisa kanye nokuvota kweBhodi okubili kokuthathu.

Isigaba V: Ukubusa: Amakomidi namaqembu asebenzayo

Isigaba 1: Amakomidi amile azobizwa ngama-Bylaws.

Isigaba 2: Amakomidi amancane, amaqembu aqokiwe, namanye amaqembu asebenzayo azothunyelwa nguMongameli, amiswe futhi abekwe icala yizikhulu.

Isigaba VI: Imihlangano Nemicimbi

Isigaba 1: Ngaphansi kobuholi beKomidi Lezinkomfa, i-IWCA izohlala ixhasa imicimbi yokuthuthukiswa kobungcweti njengoba kuchaziwe eMithethweni Yomthetho.

Isigaba 2: Abasingathi bomcimbi bazofakazelwa iBhodi futhi bakhethwe ngokulandela izinqubo ezibekwe kwi-Bylaws; ubudlelwano phakathi kwabaphethe i-IWCA buzochazwa ngemithetho yedolobha.

Isigaba 3: Umhlangano Jikelele wobulungu uzobanjelwa ezingqungqutheleni ze-IWCA. Ngokuya ngangokunokwenzeka, i-IWCA izophinde ibambe imihlangano evulekile eCCCC naseNCTE. Eminye imihlangano ejwayelekile ingenziwa ngokubona kweBhodi.

Isigaba 4: Ibhodi lizohlangana kabili ngenyanga uma kungenzeka kepha hhayi ngaphansi kokuphindwe kabili ngonyaka; inani eligunyazwayo lizobizwa ngokuthi yiningi lamalungu eBhodi, kufaka okungenani amaGosa amathathu.

Isigaba VII: Ukuvota

Isigaba 1: Wonke amalungu ngamanye anelungelo lokuvotela amaGosa, amalungu eBhodi akhethiwe, kanye nezichibiyelo zomthethosisekelo. Ngaphandle kwalapho kushiwo ngqo kwenye indawo kumthethosisekelo noma ngemithetho yedolobha, kuzodingeka iningi lamavoti asemthethweni ukuze kuthathwe isenzo esithile.

Isigaba 2: Izinqubo zokuvota zizocaciswa kwimithetho yedolobha.

Isigaba VIII: Ukuphakanyiswa, Ukhetho, Nezikhala

Isigaba 1: UNobhala uzobiza ukuphakanyiswa kwamagama; abazongenela ukhetho bangaziphakamisa ngokwabo, noma noma yiliphi ilungu lingaphakamisa elinye ilungu elivuma ukuphakanyiswa. Kuzokwenziwa imizamo yokuqinisekisa ukuthi abavoti bangakhetha okungenani abathathu abazongenela noma yisiphi isikhundla.

Isigaba 2: Ukuze ufaneleke, abazobhapathizwa kumele babe ngamalungu e-IWCA anokuma okuhle.

Isigaba 3: Uhlelo lwezikhathi lokhetho luzocaciswa kumithetho yedolobha.

Isigaba 4: Uma ihhovisi likaMongameli liqala ukungabi namuntu ngaphambi kwesikhathi, uMongameli Owedlule uzobamba iqhaza kuze kube lukhetho lonyaka oluzayo lapho kungakhethwa iPhini likaMongameli elisha. Ekuguqulweni kwaminyaka yonke kwezikhulu, iPhini likaMongameli elihleliwe lizongena esikhundleni seHhovisi likaMongameli, kanti uMongameli Owedlule uzoqedela ubuMongameli obudlulile noma ihhovisi lingabi namuntu (bheka iSigaba 5).

Isigaba 5: Uma noma yisiphi esinye isikhundla seSikhulu siqala ukungabi namuntu ngaphambi kwesikhathi, lawo maPhoyisa asele azokwenza ukuqokwa kwesikhashana kusebenze kuze kufike ukhetho olulandelayo lonyaka.

Isigaba 6: Uma izikhundla zabamele izifunda zingabi namuntu ngaphambi kwesikhathi, umongameli wesifunda esihambisanayo uzocelwa ukuthi aqoke umuntu ozomela umphakathi.

Isigaba IX: Izinhlangano Ezihlangene Zezindawo Zokuloba Zesifunda

Isigaba 1: I-IWCA ibona njengabasebenzisana nabo izinhlangano zezikhungo zokubhala ezibalwe ku-Bylaws.

Isigaba 2: Ababambisene nabo bangadela isikhundla sokusebenzisana nganoma yisiphi isikhathi.

Isigaba 3: Izifunda ezintsha ezifake isicelo sesimo sokusebenzisana zivunywa yivoti leBhodi eliningi; Inqubo kanye nenqubo yokufaka isicelo ichazwe kwimithetho yedolobha.

Isigaba 4: Bonke abahlanganyeli besifunda banelungelo lokuqoka noma lokukhetha iBhodi ummeleli oyedwa ovela ezifundeni zabo.

Isigaba 5: Izifunda ezinokuma okuhle okukhombisa isidingo zingafaka isicelo ku-IWCA sokuthola izibonelelo noma okunye ukwesekwa kwemisebenzi yesifunda njengoba kuvezwe eMithethweni kaMasipala.

Isigaba X: Izincwadi

Isigaba 1: Ijenali Yokubhala ukushicilelwa okusemthethweni kwe-IWCA; ithimba lokuhlela likhethwa futhi lisebenze neBhodi ngokulandela izinqubo ezibekwe kwi-Bylaws.

Isigaba 2: The Iphepha Lab Lab okushicilelwe okuhlangene kwe-IWCA; ithimba lokuhlela lisebenza neBhodi ngokulandela izinqubo ezibekwe kwi-Bylaws.

I-Article XI: Ezezimali Nobudlelwano Bezezimali

Isigaba 1: Imithombo emikhulu yemali engenayo ifaka imali ekhokhelwa ubulungu nemali engenayo evela emicimbini exhaswe yi-IWCA njengoba kucacisiwe kwimithetho yedolobha.

Isigaba 2: Zonke iziphathimandla zigunyaziwe ukusayina izinkontileka zezezimali nokubuyisela izindleko egameni lenhlangano ngokwemibandela ebekwe yiMithetho kaMasipala.

Isigaba 3: Yonke imali engenayo nezizosetshenziswa kuzobalwa futhi kubikwe nguMgcinimafa ngokuhambisana nayo yonke imithetho ye-IRS ephathelene nesimo sokungenzi inzuzo.

Isigaba 4: Uma inhlangano ihlakazeka, amaPhoyisa azobheka ukwabiwa kwempahla ngokuhambisana nemithetho ye-IRS (bheka i-Article XIII, Isigaba 5).

Isigaba XII: UMthethosisekelo kanye Nemithetho yedolobha

Isigaba 1: IWCA izokwamukela futhi igcine uMthethosisekelo ochaza imigomo yenhlangano kanye neqoqo leMithetho kaMasipala echaza izinqubo zokuqalisa.

Isigaba 2: Izichibiyelo zoMthethosisekelo noma zeMithetho kaMasipala zingaphakanyiswa yi-1) iBhodi; 2) ngamavoti amabili kwamathathu amalungu aya eMhlanganweni Jikelele we-IWCA; noma 3) ngezikhalazo ezisayinwe ngamalungu angamashumi amabili zadluliselwa kuMongameli.

Isigaba 3: Izinguquko kuMthethosisekelo zenziwa kumvoti wesibili kokuthathu wamavoti asemthethweni afakwe ubulungu.

Isigaba 4: Ukwamukelwa kanye nezinguquko emithethweni yomthetho kwenziwa kumavoti eBhodi amaningi.

Isigaba 5: Izinqubo zokuvota zibekiwe ku-Article VII.

I-athikili XIII: Imithethonqubo ye-IRS Yokugcina Isimo Sokukhokhiswa Kwentela

I-IWCA nezinhlangano eziphethwe yizo kufanele zihambisane nezimfuneko zokuthi zikhululwe njengeNhlangano echazwe esigabeni 501 (c) (3) se-Internal Revenue Code:

Isigaba 1: Inhlangano esetshenzisiwe ihlelelwe izinhloso zokupha, ezenkolo, ezemfundo, noma ezesayensi, kufaka phakathi, ngezinhloso ezinjalo, ukwabiwa kwezinhlangano ezifanelekayo ngaphansi kwesigaba 501 (c) (3) se-Internal Revenue Code, noma isigaba esihambisanayo sanoma iyiphi ikhodi yentela yenhlangano yesikhathi esizayo.

Isigaba 2: Ayikho ingxenye yemali engenayo yenhlangano ezoqala ukuzuzisa, noma isatshalaliswe kumalungu ayo, ama-trustee, izikhulu, noma abanye abantu abazimele, ngaphandle kokuthi izinhlangano zizogunyazwa futhi zinikezwe amandla okukhokha isinxephezelo esifanele sezinsizakalo ekhokhelwe futhi ekhokha kanye nokusabalalisa ukuqhubekisela phambili izinhloso ezibekwe esigabeni soku-1 nalokhu ku-athikili __1__ yalo mthethosisekelo.

Isigaba 3: Ayikho ingxenye enkulu yemisebenzi yenhlangano ezoqhubeka nokusakaza inkulumo-ze, noma ukuzama ukushintsha umthetho, futhi inhlangano ngeke ibambe iqhaza, noma ingenele (kufaka phakathi ukushicilelwa noma ukusatshalaliswa kwezitatimende) noma yimuphi umkhankaso wezepolitiki egameni noma ephikisana nanoma ngubani ozongenela isikhundla sikahulumeni.

Isigaba 4: Ngaphandle kwanoma yikuphi okunye ukuhlinzekwa kwalezi zihloko, inhlangano ngeke yenze noma yimiphi eminye imisebenzi engavunyelwe ukwenziwa (a) yinhlangano engakhokhiswa intela yentela yenhlangano ngaphansi kwesigaba 501 (c) (3) seRevenue Revenue Ikhodi, noma isigaba esihambisanayo sanoma iyiphi ikhodi yentela yenhlangano yesikhathi esizayo, noma (b) yinhlangano, iminikelo ekhishwa ngaphansi kwesigaba 170 (c) (2) se-Internal Revenue Code, noma isigaba esihambisanayo sanoma iyiphi intela yenhlangano yesikhathi esizayo ikhodi.

Isigaba 5: Ngemuva kokuhlakazwa kwenhlangano, izimpahla zizokwabiwa ngenhloso eyodwa noma ngaphezulu zokukhululwa ngaphakathi kwencazelo yesigaba 501 (c) (3) se-Internal Revenue Code, noma isigaba esihambisanayo sanoma iyiphi ikhodi yentela yenhlangano yesikhathi esizayo, noma izokwabelwa uhulumeni wesifundazwe, noma umbuso noma uhulumeni wasekhaya, ngenhloso yomphakathi. Noma yiziphi izimpahla ezingalahliwe kangako zizolahlwa yiNkantolo Yamandla Aphethwe esifundeni lapho ihhovisi eliyinhloko lenhlangano likhona ngaleso sikhathi, ngokukhethekile ngezinhloso ezinjalo noma kuleyo nhlangano noma izinhlangano, njengoba iNkantolo izonquma, zihlelekile futhi zisebenza kuphela ngenhloso enjalo.